Kokki Bitja (2)Voorbericht voor de vijfden druk

Ofschoon volgens sommigen het eten, -- zelfs het lekker, smakelijk eten, -- tot het meest prozaïsche behoort van 's mensen verrichtingen, is het niettemin waar, dat ieder, wie hij ook zij, nu en dan neiging, trek of lust gevoelt tot een lekkere tafel of goeden schotel, en daarvoor dikwerf in ruime mate bij de milde tokohouders pecunia offert; vooral is dit laatste ten opzichte van de Europeesche lekkerbekken en smulpapen te zeggen.

Zij die aan Indië gewoon zijn en zich de inlandsche tafel eigen gemaakt hebben, kunnen niet minder daaraan veel ten offer brengen, doch waar is het ook, dat men met zeer weinige kosten de inlandsche tafel van smakelijke spijzen kan voorzien.

Gedurende eene reeks van jaren droeg het Indisch kookboek of de zogenaamde
Kitab masak-masakan India, laatstelijk onder onder den titel van Kokki Bitja uitgegeven, daartoe veel bij, en werd er vooral van den in 1867 tot een ruim getal afgedrukten en sedert uitverkochten vierden druk, een veelvuldig gebruik gemaakt.

In alles en overal vooruitgang, beterschap (?)! Waarom zou dan stilstand en of achteruitgang -- dit laatste aan het voorgaaande woord betrekkelijk synoniem op het keukengebied worden waargenomen?-- Neen, veeleer bied ik alle geachte Dames, Mejuffrouwen, Keukenprinsen en Keukenprinsessen, den met vele en velerlei keurige recepten vermeerderden en verbeterden zesden druk, in de volste verwachting van een ruim debiet, hierbij minzaam aan, overigens van verdere aanbeveling onthoudende. Het ruim gebruik toch, dat van dit handboek voor de inlandsche keuken, -- ook door iederen Europeaan zóó gewild, -- tot heden gemaakt werd, plei genoeg voor zijne beproefde deugdelijkheid.

Alleen wensch ik ten slotte hierbij nog mijnen openlijken en hartelijken dank te betuigen aan Mevrouw SARONDENG, Mejuffrouw SESATé, NJONJA SMOOR, NONA LALAWAR, MAROKKI, KARMANATJI, EMBOK KOTTELET, en eindelijk aan de firma BAMI, KIMBLO & C., welke allen met hunne onwaardeerbare recepten, zooveel ter vermeerdering en verbeetering van dezen druk hebben bijgedragen.
De recepten van mevrouw KATIMOEN, die meerendeels en uitsluitend tot de Europeesche keuken behooren, liggen, onder dankbetuiging voor de gunstige mening, ter harer beschikking bij de vroegere uitgevers, als zijnde daarvan geen gebruik gemaakt kunnen worden.
NONNA CORNELIA
Batavia, 1 december 1870


Hartbrekend woord van de Uitgevers

Slechts eenige dagen na de ontvangst van de kopij van vorenstaand voorbericht, ontvingen wij de treurige tijding dat NONNA CORNELIA op den huize Tiada-Katahoewan, op het alleronverwachts is komen te overlijden en alzoo tot hare vaderen of zusters -- misschien tot beiden -- vergaderd is.

Zij stierf (treuriger gedachtenis!) te midden van haren zoozeer gevestigden keukenroem en keukenglorie, ten gevolge van zenuwachtige toevallen, veroorzaakt door het onschuldig mislukken van een KOEWEE-BROEDER (zie blz 155), die haar, in gelukkiger tijden, nimmer in hare billijke verwachting bedrogen heeft.
Mogen we aan de Chineesche kerk en aan de betrekkelijke mededeelingen en geruchten eenig geloof slaan, dan zou de ontrouw van deze KOEWEE-BROEDER haren oorsprong vinden in de felle ijverzucht van NONNA SOES (zie blz. 160), die zich, wegens het minder gebruik in den laatsten tijd, ten zeerste miskend zag en daarom alle ongeoorloofde middelen te baat nam, om den KOEWEE-BROEDER en derhalve ook NONNA CORNELIA, direct of indirect te schaden.

Hoe het ook zij, NONNA CORNELIA is niet meer! Met diepen weemoed en dankbaar zelfbehagen zal ze in onze herinnering blijven voortleven en zullen wij trachten door een spoedigen verkoop van dezen vijfden en het opleggen van volgende drukken, haren alouden roem te helpen handhaven, opdat men te haren aanzien niet in den volsten zin des woords zal kunnen zeggen:

Sic transit gloria mundi!
De uitgevers
LANGE & Co
Batavia, Januari 1871

KOEWE BROEDER
Ambil doea bagian deeg, doea poeloeh teloer, doea mangkok mentega entjer; kalau terlaloe entjer, taroeh soesoe satoe mangkok setengah dan doea sendok goela; itoe goela misti kering, laloe di taroeh di tempatnja dan lantas di bakar sampai matang.

KOEWE SOES
Mentega satoe pond dan aer dingin satoe pond setengah, di tjampoer, kalau soedah, di masak sampai mendidi, di taroehi setengah pond tepoeng, dan di angkat dari apinja, dengan di gojang-gojang laloe di dinginkan dahoeloe, kalau soedah
dingin, di banting dengan sepoeloeh teloer, dan di bakar dengan api di atas dan di bawah.

<< Vorige pagina
Zie ook: Garebeg - selamatan - indische rijsttafel >>