De Blorong

De Blorong krijgt nu eens de titel kyai dan weer nyai. Meestal wordt de Blorong aangeroepen en kent men haar de gedaante toe van een mooie vrouw met een slangvormig onderlijf dat bedekt is met gouden en andere edelgesteenten bedekte schubben. Zij bewoont paleizen in drassige streken die opgebouwd zijn uit de lichamen van haar slachtoffers. Deze worden aan het oog onttrokken door lotusplanten. Zij bezorgt aan eenieder die het wil allerlei rijkdommen. In ruil daarvoor verlangt zij een wederdienst: aan het eind van een gesteld termijn moet men zich aan haar overgeven. Deze termijn duurt gewoonlijk zeven jaren, het kan twee maal verlengd worden wanneer een plaatsvervanger gevonden wordt. Maar uiteindelijk moet de onzalige zelf zijn lot volgen en wordt hij naar het rijk van Nyai Blorong gevoerd, om daar ten eeuwigen dage haar paleis te helpen vormen en dragen en onder de grootste ellende en pijn voor zijn hebzucht boeten.


De Gendruwo(Ook Gandarwa, Gendroewa)

De Gendruwo is een soort van bos- of tuingeest, die zich onder allerlei gedaanten en zowel overdag als 's nachts vertoont. Overdag ziet men hem dikwijls in de gedaante van een tijger, een grote slang, een krokodil, een roofvogel of enig ander roofdier.
's Avonds of 's nachts meestal als een knappe jonge man, die alleen lopende vrouwen op eenzame wegen lastig valt en aanvalt.

Waar nodig kan de Gendruwo zich ook geheel onzichtbaar maken. Zijn aanwezigheid wordt dan alleen verraden door de vreemde uitwerking van zijn macht. Als geest is hij niet gevaarlijk en schijnt hij alleen daar te zijn om de mensen wat te plagen, door bijvoorbeeld in de een of andere schrikwekkende gedaante voor hem te verschijnen.
Plagen doet hij bijvoorbeeld door stenen en andere voorwerpen op de daken der huizen te gooien. Mens en dier en ook andere voorwerpen met rood sirih-kauwsel te bespuwen, lichten uit te blazen, enz.

Dit neemt echter de mogelijkheid niet weg, dat de persoon die hem tegenkomt of door hem aldus geplaagd wordt, van schrik en angst ziek kan worden, waardoor de Gendruwo dan ook vooral door kinderen zeer wordt gevreesd.

De Pontianak (Poentianak)(Ook Kuntilanak)

1. De Pontianak is een vrouwelijke geest, in de gedaante van een buitengewoon mooie vrouw met prachtig over de grond slepend haar, maar het gebrek dat zij schaamdelen
mist en in plaats daarvan slechts een cilindervormige opening heeft, die door haar hele lichaam gaat. Aan dit gebrek dankt zij de naam sundal bolong, waartoe haar voortdurend schril gelach misschien ook niet weinig heeft bijgedragen, daar het luid en onbeschaamd lachen meest alleen bij publieke vrouwen wordt waargenomen.
De ontmoeting van of met deze verschijning heeft gewoonlijk ziekte ten gevolg.
Maar kan men de Pontianak bij het lange haar grijpen en vasthouden, dan zal zij zich proberen los te kopen. Daarvan kan men dan profiteren door de een of andere wens te doen.
Over het algemeen wordt de Pontianak het meest door kinderen en moeders van kleine kinderen gevreesd, maar zij wordt niet vereerd of aanbeden.

- en andere versie is dat zij een gat in de rug heeft die door haar lange hoofdhaar wordt bedekt
- sundal (sundel) = hoer; sundal bolong - vampier

2. De Pontianak is de geest van een vrouw die in het kraambed is overleden.
Uit jaloezie rooft zij kinderen, doodt hen of maakt hen ziek. Ook kan zij zwangere vrouwen krankzinnig maken of een miskraam bezorgen. Daarom moeten er bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen worden voordat een in het kraambed gestorven vrouw begraven wordt. Op sommige plaatsen bindt men haar grote tenen aan elkaar of spijkert haar hoofdhaar vast in de kist. Elders legt men een stuk stam van een bananenboom in de kist, dat zij zal aanzien voor haar kind en dat haar daarom rustig zal houden.
Breekt zij niettemin los, dan resten alleen nog krachtige jimat (amuletten) en jampis (bezweringsformules) alsook de bijstand van een dukun of een tukang jampi die zich meer in het bijzonder op de geestenbezwering heeft toegelegd.

 (Naar Wolf Kielich: Volken en stammen van Indonesië)


(2002)

  Vorige pagina | Volgende pagina Loro Kidul >>