Leenwoorden uit het Sanskriet (Sanskerta) [2]Indonesisch Nederlands
agama godsdienst
aneka allerlei
antara tussen
atma ziel
bahagia geluk
bahasa taal
bahaya gevaarlijk
baiduri half edelsteen
bakti hulde, toewijding, trouw
bangsa geslacht
baca lezen
bendera vlag
bicara raad
bijaksana verstandig, scherpzinnig
kebudayaan cultuur
bulan maand
bumi aarde
ca(ha)ya glans
cerit(er)a vertelling
cinta 1. liefde 2. zorg, verdriet
cuaca het weer
dosa misdaad, zonde
duka smart, verdriet
dusta leugen
gajah olifant
gula suiker; melasse
guna nut
guru leraar, leermeester
harga prijs
harta bezittingen
istana paleis
isteri echtgenote
kaca spiegel
kala tijd
karena reden, omdat
kata woord
keluarga familie
kepala hoofd
kerja werk
kota (kuta) vesting
kuasa macht
laba winst
mantra spreuk
manusia mens(heid)
masa tijd
merdeka vrij, onafhankelijk
muka gelaat, gezicht
nama naam
negara staat
neraka hel
pahlawan held (sterk pesoon)
periksa onderzoeken
perkara zaak
pertama eerste
percaya geloven
puasa vasten
pura tempel
pustaka boek
putera prins
puteri prinses
raja vorst
rasa gevoel
rupa vorm
sama gelijk, samen
sempurna volkomen
serta met, mede
suami echtgenoot
suka vreugde, lust
surga hemel
tentara leger
udara klimaat, weer(sgesteldheid)
warna kleur
warta bericht
<< Vorige pagina